تو همان هیچ هستی

که هرگاه از من می پرسند

به چه چیزی فکر میکنی؟؟؟

میگویم

هیچ . . .


کیان بدر نیابرای دریافت تصویر در سایز اصلی روی آن کلیک کنید