شازده کوچولو پرسید :

 دوست داشتناتو می خوای ببری تو گور 

باهاشون چی کار کنی

که ابرازشون نمی کنی ؟!


روباه گفت :

من دیگه دوست داشتن ندارم 


شازده کوچولو گفت : 

مگه میشه ؟!


روباه گفت : آره ...

 همه دوست داشتنامو دادم به یکی ولی اون گمشون کرد حالا  هم هرجا دنبالشون میگردم پیداشون نمی کنم ..!!