شیشه پنجره را باران شست

از دل من اما

چه کسی نقش تورا

خواهد شست؟!