زندگی نیست بجز نم نم باران بهار


زندگی نیست بجز دیدن یار


زندگی نیست بجز عشق،


بجز حرف محبت به کسی،


ورنه هر خار و خسی،


زندگی کرده بسی،


زندگی تجربه‌ی تلخ فراوان دارد، دو سه تا


 کوچه و پس کوچه و اندازه‌ی یک عمر بیابان دارد.


"ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟"