پشت هر پنجره دیوار ، دلت می آید ؟

من و تنهایی و تکرار ، دلت می آید ؟


تو فقط سعی بر آنی که مسافر باشی

چشم من در پی اصرار ، دلت می آید ؟


من کمی تلخ مرا خط بزن از زندگی ات

جای من فاصله بگذار ، دلت می آید ؟


من کمی تلخ ، کمی شاعر عاشق پیشه

بر من این تلخی بسیار دلت می آید ؟


آه سخت است مخواه اینکه بگویم که برو

که خداوند نگهدار ، دلت می آید ؟


پشت هر پنجره لبخند و غزل زیبا نیست ؟

پشت هر پنجره ، دیوار ، دلت می آید ؟