وقتی ردپای خدا را در زندگی ام پیدا کردم ...

فهمیدم می توانم پاهایم را از گلیمم درازتر کنم !!

و خواسته هایم از قد خودم بزرگتر باشند!!

حتی آرزوهای محالوقتی لبخند خدا در میان دعاهایم دیدم ..

"ترس" برایم معنایش را از دست داد..

و جایش را " ایمان" پر کرد...


وعده ی خدا این است:


دستانت را به من بده ..

تا فتح کنی دنیا را...

و ممکن کنی ،نا ممکن ها را...

و بدست بیاوری...

دست نیافتنی ها را...


پس خود را به خدا بسپار...

تا بیداری ات آرام شود، همچون خواب ...

خوابت شیرین شود ، چون رویا...

رویاهایت قابل لمس شوند،چون واقعیت..

و واقعیت زندگی ات زیبا شوند، چون آرامش...

وآرامشت عشق شود، چون خدا... 

و خدا همراهت شود، تا همیشه...