بین من و تو فاصله یعنی عشق

حتی فراق و حوصله یعنی عشق


نقد دلم به نسیه ی دیدارت

زیبای من ! معامله یعنی عشق


ناکام مانده جبر زمان ، حتی

در حل این معادله ، یعنی عشق


بار دگر مرا متولد کرد

قابلترین قابله یعنی عشق


شوری فتاده در همه ذرات

آغاز فصل چلچله یعنی عشق


یک نیمه شب به پای دلم بنشین

راز و نیاز و نافله یعنی عشق


من این غزل به وزن تو می گویم

با قیمتی ترین صله یعنی عشق


باید تلافی شب هجران کرد

روز وصال هم گله یعنی عشق


باید رسید ، مسلک ما این است

صحرا و خار و آبله یعنی عشق


تنها هدف ، خرابی دلها بود

طوفان و سیل و زلزله یعنی عشق !